Vaikų dienos centras

Pagrindiniai tikslai:

 • sudaryti socialinę riziką patiriančiose bei kitose socialiai pažeidžiamose šeimose augantiems vaikams sąlygas, ugdančias jų socialinius įgūdžius, kultūrinę brandą, pilietiškumą, saviraišką, gebėjimus ir polinkius;
 • kurti saugią ir sveiką socializacijos aplinką, siekiant išvengti socialinės rizikos veiksnių plitimo yarp vaikų, ugdyti vaikų psichologinį atsparumą žalingiems aplinkos veiksniams;
 • įgalinti šeimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas, gerinti tarpusavio santykius, pasitikėjimą ir atsakomybę.

 

Vaiko gerovės ir globos centre teikiamos šios paslaugos:

 • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša, meno, sporto, multimedijos užsiėmimai, kultūriniai renginiai);
 • darbinių ir higieninių įgūdžių ugdymas;
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • organizuojamos paskaitos, diskusijos;
 • organizuojama pažintinė veikla: ekskursijos, turistiniai žygiai.

Vaikų dienos centro socialinės priežiūros paslaugų teikimo vaikų dienos centre tvarkos aprašas.

Įsakymas dėl įstaigos akreditavimo.