Globos centras

 

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
 4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvadas dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus;
 5. vykdo tęstinius, globėjų, įtėvių, šeimynų dalyvių mokymus pagal GIMK programas;
 6. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 7. vertina budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybę;
 8. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 9. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Paslaugos pretenduojantiems globoti ar įvaikinti vaiką:

 • tarnybos atestuotų asmenų konsultacijos dėl vaikų globos ir įvaikinimo;
 • mokymai pagal GIMK programos dalis - pagrindinę, specializuotą, artimiesiems giminaičiams, pretenduojantiems globoti ar įvaikinti;
 • išvados dėl tinkamumo globoti, įvaikinti parengimas;
 • rekomendacijų dėl institucijoje globojamo vaiko svečiavimosi šeimoje savaitgaliais, švenčių ir atostogų metu, parengimas;
 • specialistų konsultacijos prieš vaikui atvykstant į šeimą, esant poreikiui specialistų dalyvavimas susipažįstant su vaiku.

Paslaugos globėjams/rūpintojams:

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Intensyvi pagalba krizių atveju;
 • Globos koordinatoriaus paslaugos;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Tęstiniai mokymai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
 • Laikino atokvėpio paslauga.

Paslaugos įtėviams:

 • Informavimas;
 • Individualus konsultavimas; 
 • Tęstiniai mokymai;
 • Savitarpio paramos grupės;
 • Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;
 • Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą;
 • Sociokultūrinės paslaugos.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams:

 • Informavimas (telefonu, el. paštu);
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Globos centro paslaugos teikiamos nemokamai.

Globos centro veiklos organizavimo ir pagalbos budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams teikimo tvarkos aprašas.

Daugiau informacijos apie Lietuvos Globos centrus - https://globoscentrai.lt/