Bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN)

Vykdant institucinės globos pertvarką, Šilutės rajono savivaldybės 2020-08-27 tarybos sprendimu Nr. T1-447 reorganizuoti Saugų vaikų globos namai ir nuo 2021-01-01 prijungti prie BĮ Vaiko gerovės ir globos centro. Vaiko gerovės ir globos centre įkurti 3 bendruomeniniai vaikų globos namai („Gilės“, „Spindulio“, „Šypsenos" šeimynos) ir 1 vaikų globos namų „Vaivorykštės“ šeimyna (veikė iki 2021-06-24). Bendruomeninių vaikų globos namų tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir šiuose namuose apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje, užtikrinti ir organizuoti vaikui paslaugas, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti.

Kiekvienuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose gali gyventi iki 8 vaikų. Vaikų priežiūrą užtikrina 6 socialinės srities specialistai - socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. Prižiūrėdami mažiau globotinių nei instituciniuose vaikų namuose darbuotojai gali jiems skirti daugiau dėmesio, pastebėti individualius vaiko poreikius, artimiau bendrauti. Psichosocialinę pagalbą vaikams ir darbuotojams teikia Vaiko gerovės ir globos centro psichologas, administracijos specialistai ir kiti specialistai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Vaiko gerovės ir globos centro bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikams sukurta gyvenimui šeimoje artima aplinka – jie turi savo kambarius, kuriuose gyvena ne daugiau kaip du vaikai, artimesniam bendravimui gali susirinkti į svetainę, kurioje yra televizorius, minkštasuoliai, laisvalaikiui skirti žaidimai. Virtuvėse, aprūpintose reikiama buitine įranga, globotiniai gali ir skatinami, mokomi pagal savo amžių ir galimybes patys gaminti maistą.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose vaikas auga kaip asmenybė – su savo poreikiais, norais, su savo vertybėmis, savitu požiūriu į pasaulį. Vaikai mokosi savarankiškumo, atsakingai žiūrėti į gyvenimą. Vaikams siekiama diegti bendražmogiškas vertybes: nemeluoti, sugyventi darniai, gerbti vieniems kitus, būti atviriems.

Bendruomeniniai vaikų globos namai – tai tiesiog didelės šeimos namai. Todėl labai svarbi yra juos supanti aplinka. Saugi kaimynystė, pozityvus aplinkinių gyventojų požiūris sudaro galimybę vaikams pasijusti priimtais į bendruomenę. Nuoširdaus bendravimo, pagarbių tarpusavio santykių pavyzdys padeda vaikams išsiugdyti savivertės jausmą, tinkamus socialinius įgūdžius, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, palaikyti tarpasmeninius ryšius, bendrai spręsti kylančias problemas.

Vaiko gerovės ir globos centro bendruomeninių vaikų globos namų šeimynų veiklos organizavimo aprašas.